נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > נתיבי ישראל: התכנית יוצאת לדרך
27 לפברואר 2010
נתיבי ישראל: התכנית יוצאת לדרך
RWQkpDNmteljJdL, 27/02/2010 - 13:47
"אנחנו נאשר היום תכנית תחבורה ארצית לחבר את הארץ הקטנה שלנו, לתת שוויון הזדמנויות חברתי לכל תושבי המדינה, לכל אזרחיה, בדרום, בצפון ובמרכז; לייצר מנוע כלכלי רב-עוצמה להמשך הצמיחה של מדינת ישראל. חובה על ישראל, במאה ה-21, שתהיה לה רשת תחבורה, שמגיעה לסטנדרטים שאנחנו פוגשים במדינות אחרות – והדבר הזה נעשה, לצערי, בשלבים מאוד איטיים. עד שנת 2004, בעצם חיינו ב"מדינת חדרה-גדרה". משנת 2004 עד שנת 2010, אנחנו הרחבנו את מערכת הכבישים בשורה של החלטות, שהביאה כרגע את חדרה וגדרה ליקנעם ולבית קמה. מה שאנחנו מביאים היום זה, בעצם, פיתוח בשני חלקים: משנת 2010 עד שנת 2020 להשלים את רשת הכבישים במדינה, כך שהכביש המהיר, כביש 6, יגיע עד כברי, כלומר עד נהרייה; יהיה לו מזלג מזרחי, שהולך להגיע עד קריית שמונה ויוכלו לנסוע בלי רמזורים מקרית שמונה עד תל אביב, או מנהרייה עד תל אביב ומתל אביב דרומה לבאר שבע, עד צומת הנגב. כלומר, יהיה פה "עץ" של תחבורה מהירה, של כבישים מהירים. אנחנו נכנסים מיד לתכנון ולביצוע, שיתבצע בשנים הקרובות; זה משנת 2010 עד שנת 2020. בנוסף לזה, אנחנו לוקחים את רשת מסילות הברזל ופורסים רשת של רכבות, שאנחנו מתכננים עכשיו".

 
הודעת מזכיר הממשלה, עו"ד צבי האוזר, בתום ישיבת הממשלה, מיום 24 בפברואר 2010:
 
בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה, בין היתר: "אנחנו נאשר היום תכנית תחבורה ארצית לחבר את הארץ הקטנה שלנו, לתת שוויון הזדמנויות חברתי לכל תושבי המדינה, לכל אזרחיה, בדרום, בצפון ובמרכז; לייצר מנוע כלכלי רב-עוצמה להמשך הצמיחה של מדינת ישראל. חובה על ישראל, במאה ה-21, שתהיה לה רשת תחבורה, שמגיעה לסטנדרטים שאנחנו פוגשים במדינות אחרות – והדבר הזה נעשה, לצערי, בשלבים מאוד איטיים. עד שנת 2004, בעצם חיינו ב"מדינת חדרה-גדרה". משנת 2004 עד שנת 2010, אנחנו הרחבנו את מערכת הכבישים בשורה של החלטות, שהביאה כרגע את חדרה וגדרה ליקנעם ולבית קמה. מה שאנחנו מביאים היום זה, בעצם, פיתוח בשני חלקים: משנת 2010 עד שנת 2020 להשלים את רשת הכבישים במדינה, כך שהכביש המהיר, כביש 6, יגיע עד כברי, כלומר עד נהרייה; יהיה לו מזלג מזרחי, שהולך להגיע עד קריית שמונה ויוכלו לנסוע בלי רמזורים מקרית שמונה עד תל אביב, או מנהרייה עד תל אביב ומתל אביב דרומה לבאר שבע, עד צומת הנגב. כלומר, יהיה פה "עץ" של תחבורה מהירה, של כבישים מהירים. אנחנו נכנסים מיד לתכנון ולביצוע, שיתבצע בשנים הקרובות; זה משנת 2010 עד שנת 2020. בנוסף לזה, אנחנו לוקחים את רשת מסילות הברזל ופורסים רשת של רכבות, שאנחנו מתכננים עכשיו".
 
הממשלה דנה בישיבתה היום בעניין נתיבי ישראל - תוכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל, תש"ע-2010.
הממשלה החליטה כדלקמן: - בהמשך להחלטות הממשלה 3961 ו-3962 מ-24.08.2008, החלטת ממשלה 1366 מיום 11.3.2007, החלטת ממשלה מספר 3490 (נג/4) מיום 31.3.2005 והחלטת ממשלה 950 (חכ/43) מיום 6.11.2003:
1.      להקים שדרת תשתית תחבורתית יבשתית בין-עירונית מקרית שמונה ונהריה בצפון עד משאבי שדה ואילת בדרום, במטרה לאכלס ולפתח את הנגב והגליל. שדרת התשתית תכלול תוואי אורך של מסילות ראשיות ושל כבישים ראשיים, ומספר צירי רוחב.
2.      לקבוע כי שדרת התשתית המפורטת בסעיף 1 להחלטה זו תבוצע בשני שלבים: השלב הראשון כולל פרויקטים לביצוע מיידי לפי המפורט בסעיף 9 להחלטה זו, ופרויקטים לתכנון לפי סעיף 9 ונספח א’ להחלטה זו. בשלב השני יוגש לאישור הממשלה תקצוב הפרויקטים המופיעים בנספח א’ להחלטה.
3.      שדרת התשתית תתוכנן ותבוצע בהתאם לתכניות המתאר הארציות התקפות (תמ"א 3 ותמ"א 23 על שינוייהן ותכניות לתשתיות לאומיות שאושרו), ובהתייחס לתוכנית המתאר הארצית המשולבת לתחבורה יבשתית (להלן: תמ"א 42) הנמצאת בשלבי עריכה. ככל שיימצא הצורך לסטות מהתוכניות התקפות, בהליך של שינוי תכנית, מומלץ כי השינויים ייבחנו וייערכו לאחר התייעצות מוקדמת עם המועצה הארצית לתכנון ובניה. מוסדות התכנון, בבואם לדון בתוכניות ובשינויים מבוקשים, יתייחסו להמלצות המועצה הארצית כאמור. במסגרת זו, לגבש דרכים לקידומן המהיר של התוכניות המנויות בסעיף 9 להחלטה זו במוסדות התכנון על מנת להביאן לאישור סטאטוטורי בהקדם האפשרי. יובהר כי עד להשלמת ולאישור הממשלה את תמ"א 42, יישארו בתוקפן תמ"א 3 ותמ"א 23 על שינוייהן ותכניות לתשתיות לאומיות שאושרו). באם יתעורר צורך להתאים את התנאים לעריכת ולתכנון תמ"א 42, יובא הדבר לדיון בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית אשר נקבעה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ביום 3/7/07 ובראשה מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
4.      להטיל על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן: "משרד התחבורה") ומשרד הפנים באמצעות הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית, שהוקמה מתוקף החלטת המועצה הארצית בראשותו של מנכ"ל משרד התחבורה, לקדם ולהשלים את עריכתה של תמ"א 42 ולהביאה לאישור המועצה הארצית ולאישור הממשלה לא יאוחר מסוף שנת 2011, בכדי שתוכל להוות מתווה ברור לקידום התשתיות התחבורתיות בכלל ואלה המופיעים בתוכנית התחבורה שלהלן בפרט.
 
5.      לקבוע כי בשנים 2010-2020 תוקמנה תשתיות תחבורה בין-עירוניות והסעת המונים בהיקף של 27.5 מיליארד ש"ח (במחירי 2010). הפרויקטים שיוקמו במסגרת החלטה זו הינם בנוסף לתוכניות המאושרות והמתוקצבות בתחומי התחבורה הבין עירונית והעירונית בסך של כ- 42 מיליארד ₪ (תוכנית הפיתוח של הרכבת, תוכנית הפיתוח של החברה הלאומית לדרכים וגופים עירוניים) שיבוצעו בהתאם למדיניות שר התחבורה. כמו כן, לקבוע כי תקציב התוכנית לרבות מענקי ההקמה לפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, יהיו בתוספת לתקציב השנתי המאושר אשריכלול את כל הפרויקטים המאושרים ואילו שיכללו בתוכניות שתאושרנה. תקציב הפיתוח של משרד התחבורה לשנת 2010 עומד על 8.8 מיליארד ש"ח, ויעודכן בהתאם לתקציב שיאושר בהחלטות הממשלה מעת לעת.
 
תקציב התוכנית לא יהיה על חשבון תקציב משרד התחבורה כפי שיקבע מעת לעת.
 
6.      לקבוע כי לחברות התשתית תינתן הרשאה להתחייב באופן מיידי על הסכומים המופיעים בסעיף 9 כדלקמן: החברה הלאומית לדרכים – 10.55 מיליארד ש"ח, חברת חוצה ישראל – 5.75 מיליארד ש"ח וחברת הרכבת – 11.2 מיליארד ש"ח. לכל חברה תינתן הרשאה תקציבית כללית על הפרויקטים שהוקצו לה בהחלטה זו כולל היבטי התכנון, התכנון המפורט וההפקעות. הסכמי הפיתוח עם החברות יכללו הוראה לפיה 60 יום טרם יציאה למכרז במסגרת החלטה זו, יביאו החברות באמצעות המנהלת את פרטי ההתקשרות המוצעת לעיון וועדת ההיגוי. כל חבר בוועדת ההיגוי יוכל להסיג על נשוא הפנייה בפני וועדת השרים, אשר תכריע בעניין בתוך 14 יום ממועד קבלת המלצת וועדת ההיגוי בנושא. הסכמי הפיתוח עם החברות יעודכנו בהתאם להחלטה זו תוך מתן התחייבות לכך שלגבי כל שינוי בפרויקטים או בתקציב שיועמד לרשות החברות במסגרת זו יהיה בתיאום עם החברות, בכפוף לכל דין, לרבות הדין לעניין השתחררות הממשלה מהתחייבויות. במקרה של מחלוקת יכריע בעניין ראש הממשלה. בהסכם הפיתוח ייקבע כי משרד האוצר יקצה את תקציב המזומן לחברות בהתאם לקצב הביצוע בפועל החל משנת 2010.
7.      לכלול את הפרויקטים שיבוצעו במסגרת החלטה זו במסגרת תוכנית הפיתוח של משרד התחבורה כפי שתאושר מעת לעת על ידי הממשלה, ולקבוע שהתקציב השנתי הדרוש למימושם יקדם למימון שאר הפרויקטים התחבורתיים, העירונים והבין-עירונים, אשר אושרו ויאושרו במסגרת תוכנית הפיתוח של משרד התחבורה מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בתוכניות אלו. ועדת השרים תוסמך לעדכן את תקציב הפרויקטים בהתאם לעלות בפועל ובלבד שמסגרת התקציב הכללית לתוכנית תשמר.
8.      להנחות את משרד האוצר ליצור מיידית תוכנית תקציבית ייעודית למימוש החלטה זו, לתקצב את מלוא עלות התוכנית, הממומנת מתקציב המדינה לפי הטבלה המובאת בסעיף 9 להחלטה זו, בהרשאה להתחייב, ולתקצב את המזומנים הנדרשים ממנה בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל, לרבות שימוש בקרן המע"מ. קיצוץ פרויקטים המופיעים בהחלטה זו יהיה רק בהחלטה מפורשת וספציפית של הממשלה לגבי הפרויקט עליו יחול הקיצוץ.

 
 
9.      טבלת הפרויקטים לביצוע:
פרויקט
מהות
זמינות סטטוטורית
עלות (מיליארדי ש"ח)
גורם מבצע
מסילת העמק כולל מחלוף
חיבור עפולה ובית שאן לרשת מסילות הברזל הקיימת
תוכנית תשתית לאומית מפורטת מאושרת
3.4
החברה הלאומית לדרכים
מסילת עכו כרמיאל כולל מחלוף
חיבור כרמיאל לרשת מסילות הברזל הקיימת
תוכנית תשתית לאומית מפורטת מאושרת
3.4
החברה הלאומית לדרכים
חוצה ישראל צפוני
ביצוע – עד צ. סומך
תכנון מפורט – עד כברי
קטעים 3 ו-7: תוכנית מתאר ארצית   בשלבי אישור
3
חברת חוצה ישראל
כבישים מהירים בצפון
85, 65 מחלוף עד צ. עמיעד
תכנית תשתית לאומית מפורטת בשלבי אישור
2.5
החברה הלאומית לדרכים
כבישים ורכבות בדרום
תכנון מפורט – חוצה ישראל דרום, ורכבת עד צ.הנגב
ביצוע – עד צ. שוקת
 
 
1.5
חברת חוצה ישראל
תכנון, תכנון מפורט והפקעות
 
 
2.5
בהתאם להחלטת שר התחבורה
חשמול, ציוד נייד ותחזוקה
 
 
8.2
רכבת ישראל
ציוד נייד: רכבת העמק ועכו-כרמיאל
חשמול:עכו-כרמיאל
 
 
3
רכבת ישראל
סה"כ
 
 
27.5
 

 
10. להנחות את משרד התחבורה להשלים מתקציבו את סלילת כביש 31 מצומת שוקת ועד ערד.
11. להציע לחברת חוצה ישראל והחברה הלאומית לדרכים (להלן: "חברות התשתית") בתנאים כפי שייקבעו בין החברות לבין שר התחבורה, לתכנן ולבצע את הפרויקטים כפי שמפורט בטבלה לעיל. על מסילות הרכבת הנמצאות בתהליך תכנון לאפשר תנועת רכבות במהירות 150-200 קמ"ש, וסטנדרט הבנייה של הכבישים יהיה בסטנדרט תקני.
12. להנחות את משרדי התחבורה והאוצר ובשיתוף חברת חוצה ישראל לבדוק אפשרות מימון והפעלה באמצעות המגזר הפרטי של הקטעים הצפוניים, כולם או חלקם, של כביש חוצה ישראל. במידה ואפשרות זו לא תצלח בתוך שנה ממועד החלטה זו, פרויקט חוצה ישראל הצפוני ידון בועדת השרים המוגדרת בסעיף 30 להחלטה זו. במקביל לכך, תחל חברת חוצה ישראל בתכנון ובקידום הפרויקט.
13. לקבוע כי ככלל יחולק התקציב לתכנון, תכנון מפורט והפקעות המופיע בטבלה בסעיף 9, באופן שווה בין חברות התשתית, למעט אם תחליט אחרת ועדת השרים כאמור בסעיף 30 להחלטה זו.
14. על מנת לאפשר הפעלה מיטבית של רשת הרכבות ולקצר זמני נסיעה יקדם משרד התחבורה תכנון סטטוטורי של המסילה הרביעית באיילון. סיום התכנון הסטטוטורי לא יעלה על תקופה בת 16 חודשים בהתאם לקביעת ראש הממשלה.
15. להציע לחברת רכבת ישראל בתנאים כפי שייקבעו בין החברה לבין שר התחבורה, להעניק שירותי ייעוץ לחברות התשתית בתהליך התכנון וההקמה של מסילות הרכבת שבאחריותה, לפי הצורך.כמו כן תמסור רכבת ישראל את כל המידע שבידיה, תכניות, אומדנים וכד’ לחברות התשתית בכל הקשור לקידום הפרויקטים שבתוכנית, וכן תאפשר לחברות אלה לעשות שימוש בחוזים שנחתמו על ידי חברת רכבת ישראל עם ספקיה, ככל שיידרש.
16. קרקע שתיועד להקמת מסילות רכבת לפי החלטה זו יראו אותה כקרקע הנכללת בהסכם המקרקעין בין חברת הרכבת לרשות מקרקעי ישראל. עד סיום ההקמה ייחתם חוזה הקובע את נהלי הקבלה והמסירה של הפרויקט בסיומו בין חברות התשתית לבין חברת רכבת ישראל.
17. להטיל על שר התחבורה לפעול לשינוי חוק כביש ארצי לישראל (1994 - התשנ"ה) ככל שידרש לביצוע החלטה זו.
18. חברות התשתית, בתנאים כפי שייקבעו בין החברות לבין שר התחבורה, יאפשרו דרכי גישה מנקודות היישוב הקרובות לתחנות הרכבת שתוקמנה או להתאים את דרכי הגישה הקיימות, כולל במידת הצורך בשטח העירוני, כך שתתאפשר גישה מהירה ונוחה אל התחנות ומהן.
19. להטיל על שר התחבורה להציג לממשלה בתוך 30 יום מאישור החלטה זו תכנית פעולה מפורטת לסלילת מסילת עכו כרמיאל ומסילת העמק. כמו כן להטיל על החברה הלאומית לדרכים להשלים את התכנון המפורט לביצוע, לקדם את מסילת עכו כרמיאל ואת מסילת העמק ולהנחות את משרד האוצר להקצות לשם כך הרשאה להתחייב בסך 6.8 מיליארד ש’ח לחברה הלאומית לדרכים, כל זאת באופן מיידי.
20. להציע לחברה הלאומית לדרכים ולחברת רכבת ישראל בתנאים כפי שייקבעו בין החברות לבין שר התחבורה, לבחון במשותף תוואים חלופיים לתוואי המסילה המתוכננת לאילת בתמ"א 23 במגמה שמשך הנסיעה ברכבת מת"א לאילת לא יעלה על שעתיים וחצי. החברה הלאומית לדרכים וחברת רכבת ישראל תגשנה לצוות ההיגוי, כאמור בסעיף 32, את המלצותיהן עד סוף שנת 2010. ההמלצות תכלולנה התייחסות לשימושים ברכבת (נוסעים ומטענים), עלויות הקמה והפעלה ומשך הנסיעה. בהתאם לקבוע בסעיף 3 לעיל, מומלץ שכחלק מהליך הבחינה תיערך היוועצות מוקדמת עם המועצה הארצית לתכנון ובניה. המועצה הלאומית לכלכלה בשיתוף עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רכבת ישראל החברה הלאומית לדרכים וחברת נמלי ישראל תבחן את ההשפעות הכלכליות של הפרויקט המתוכנן.
21. רשות החברות הממשלתיות תבחן אם ישנו צורך לשנות את מטרות החברות הממשלתיות המאוזכרות בהחלטה זו, על מנת לאפשר את ביצוע ההחלטה. ככל שיידרש שינוי כאמור, לפי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה – 1975, תובא לאישור הממשלה החלטה לשינוי מטרות החברה ובמידת הצורך תכונס אסיפה כללית לשינוי מסמכי היסוד של החברה.
22. קביעת הפרויקטים שיבוצעו על ידי חברת חוצה ישראל תיעשה בהתחשב ובשים לב לסמכויות הנתונות על פי חוק לחברה זו לגבי כביש ארצי לישראל ובפרט סמכויותיה כגורם מפקח.
חברת רכבת
23. לקבוע כי חברת רכבת ישראל לא תקים מסילות רכבת חדשות מעבר להתחייבותה במסגרת תוכנית הפיתוח המאושרות שלה, כאמור בהחלטת הממשלה. המשך פיתוח רשת המסילות, מעבר למאושר בתוכנית החומש או שנכלל בהחלטה זו, יוטל על חברות ממשלתיות אחרות העוסקות בהקמת תשתית עפ"י החלטת שר התחבורה.
24. להציע לחברת רכבת ישראל בתנאים כפי שייקבעו בין החברה לבין שר התחבורה, להיערך לאספקת ציוד נייד כך שביום העברת הפרויקטים מהחברות המבצעות, החברה הלאומית לדרכים או חוצה ישראל, לחברת הרכבת, יהיה ברשות הרכבת את הציוד הנייד הדרוש להפעלת סדירה של הקו. חברת רכבת ישראל רשאית להתקשר עם ספקיות הציוד הנייד ברכישה או בחכירה, ורשאית לקבל מימון מהספקים על מנת להקדים את מועדי מסירת הציוד תוך מתן התחייבות בגין התזרים העתידי. ההתקשרות תכלול גם חוזי תחזוקה.
25. להציע לחברת רכבת ישראל בתנאים כפי שייקבעו בין החברה לבין שר התחבורה, לבצע את תכנית חשמול הרכבת (תת"ל 18) כך שתאפשר הפעלת הקווים הנדרשים. חברת הרכבת תציג לוועדת ההיגוי תכנית פעולה מפורטת למימוש תכנית זו בתוך 90 יום ממועד החלטה זו.
26. חברת הרכבת תוסמך לפרסם מכרזים, שהיקפם עד 250 מלש"ח, במסגרת החלטה זו באישור ועדת ההיגוי.
ניהול התוכנית
27. להטיל על שר התחבורה ושר האוצר להוביל את יישום החלטה זו. שרים אלה מוסמכים, במידת הצורך, לבצע התאמות לשם ביצוע החלטה זו במגמה לענות על צרכי המשק והתחבורה, וזאת באישור ועדת השרים המוגדרת בסעיף 30.
28. לצורך כך תוקם במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מנהלת אשר תהיה אמונה על הניהול השוטף של הפרויקטים וקידומם בהתאם ללוחות הזמנים המוגדרים ובמסגרת העלויות הנתונות. מנכ"ל המשרד ימנה ראש מנהלת בדרגת סמנכ"ל מקרב עובדי משרדו, עפ"י המקובל. ראש המנהלת יוכל להסתייע בעבודתו ביועצים חיצוניים ככול שיידרש, ובכפוף לאישור מנכ"ל משרד התחבורה. תפקידי המנהלת יכללו:
                     א.         אישור תכניות העבודה של חברות התשתית ובדיקתן מעת לעת כולל התאמות במידה ונדרש.
                     ב.         וידוא כי חברות התשתית עומדות בתכניות העבודה המאושרות.
                      ג.          בקרה על עמידה בלוחות הזמנים שקבעה הממשלה.
                     ד.         הצבעה מבעוד מועד על חסמים צפויים לביצוע החלטה זו וקידום דרכים להסרתם.
                     ה.         תיאום וסנכרון בין הגופים השונים.
                      ו.          ביצוע כל תפקיד נוסף שיוטל עליה ע"י מנכ"ל משרד התחבורה במסגרת תכנית זו.
29. להנחות את המנהלת לעדכן אחת לרבעון את ועדת השרים, או בהתאם לבקשת אחד מהחברים בוועדת ההיגוי, לגבי קצב התקדמות הפרויקטים השונים, אומדני עלותם, וחסמים או סיכונים שטרם ניתן להם מענה ויכולים לעכב או לייקר את הפרויקט.
30. להקים ועדת שרים בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שרי התחבורה, האוצר והפנים לצורך ליווי, גיבוי וביצוע מעקב ובקרה אחר יישום החלטה זו. שר התחבורה יכהן כממלא מקום ראש ועדת השרים.
31. להקים ועדת היגוי משותפת למשרדי רה"מ, תחבורה, אוצר ופנים לסיוע ביישום, במעקב ובבקרה של התוכנית, ובהסרת חסמים. צוות הוועדה יכלול את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד התחבורה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי במשרד האוצר וראש מינהל התכנון במשרד הפנים. בראש הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ומנכ"ל משרד התחבורה ירכז את עבודת הוועדה. החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות.
נציג המשרד להגנת הסביבה יוזמן כמשקיף קבוע לנושאים הקשורים למשרדו.
32. תפקידי ועדת ההיגוי להמליץ בפני שר התחבורה ושר האוצר בנושאים הבאים:
                     א.         קביעת מדיניות ההתקשרות עם החברות המנהלות (החברה הלאומית לדרכים, חוצה ישראל, רכבת ישראל) ומימון עבודתן, לרבות התקשרות מראש עם החברות על סך עלות הפרויקט.
                     ב.         טיפול בהסרת חסמים המעכבים את התקדמות ביצוע הפרויקטים.
                      ג.          עקרונות לגיוס מימון גישור על סמך הסכמי ההתקשרות שיחתמו, במידת הצורך.
                     ד.         קביעת מדיניות ההסדר בין החברות המבצעות את התשתית המסילתית לבין רכבת ישראל.
                     ה.         לאפשר לצוות, לצורך יישום החלטה זו, להסתייע ביועצים חיצוניים, בספקי שירותי תכנון, הנדסה, ניהול פרויקטים, כלכלה, ובקרה ככל שיידרש בסכום של עד 10 מלש"ח לשנה בשנים 2010-2020
33. כל משרד החבר בוועדת ההיגוי רשאי לערער על החלטות שרי התחבורה והאוצר בפני ועדת השרים בתוך 7 ימים באמצעות השר שבראשו, וועדת השרים תכריע בעניין בתוך 14 ימים מהגשת ערר כאמור.
34. להקים ועדת משנה לוועדת ההיגוי, אשר תבחן את מיקומן של תחנות הרכבת וכן אפשרויות לפיתוח מסחרי ותעשייתי סביב תחנות הרכבת המוצעות בהתאמה לעקרונות התכנון שבתמ"א 35 וכן בהתאמה לתכנון מחוזי ומתארי מקומי . ייקבע כי יו"ר הועדה יהיה נציג מנהל התכנון וכי צוות ועדת המשנה יכלול את נציגי הועדות המקומיות הרלוונטיות, נציג מנהל התכנון, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת, נציג משרד האוצר, ונציגי כל חברות התשתית המתכננות והמבצעות. ועדת המשנה תזמין לדיוניה משרדים ונציגים נוספים ככל שתמצא לנכון. המלצות הועדה יובאו לאישור שר התחבורה.
35. להנחות את המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ללוות את הצוות, ככל שיידרש, בניתוחים כלכליים. לשם כך תיעזר המועצה הלאומית לכלכלה, במידת הצורך, ביועצים חיצוניים, במסגרת התקציב שהוגדר בסעיף 32ה להחלטה זו.
36. ההתקשרויות והמינויים שלפי הצעת ההחלטה יהיו לפי דיני המכרזים והמינויים.
 

נספח א’: תוכנית נתיבי ישראל – פרויקטים לתכנון
1. מסילות רכבת בגליל
 
פרויקט
מהות
זמינות סטטוטורית
גורם מבצע
הערות
חוצה ישראל ברכבת
לוד-חדרה (מסילה מזרחית)
תכנית תשתית לאומית מפורטת בשלבי אישור
חוצה ישראל
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
חוצה ישראל ברכבת
חדרה- עירון-עפולה/ כפר ברוך (או תוואי חלופי)
 אין תכנון מעבר לתוואי בתמ"א 23 (לתוואי שבין מגידו לכפר ברוך אין תכנון בתמ"א 23)
חוצה ישראל
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
חוצה ישראל ברכבת
מסילת זבולון: יגור-אחיהוד-כברי (או תוואי חלופי לאורך כביש חוצה ישראל)
אין תכנון מעבר לתוואי בתמ"א 23
חוצה ישראל
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
מסילת הגליל העליון
 קריית שמונה-כרמיאל
אין תכנון מעבר לתוואי בתמ"א 23
החברה הלאומית לדרכים
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
מסילת הגליל
עפולה ( מזרע)-טבריה (חיבור לעמיעד)
אין תכנון מעבר לתוואי בתמ"א 23
החברה הלאומית לדרכים
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
מסילת נצרת
חיפה- נצרת
אין תכנון מעבר לתוואי בתמ"א 23
החברה הלאומית לדרכים
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
 

 
 
2. כבישים בגליל
פרויקט
מהות
זמינות סטטוטורית
גורם מבצע
הערות
 צפון
סומך - כברי
אין תכנון מעבר לתוואי תמ"א 3
חוצה ישראל
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
כביש העמק
עפולה – גשר שייח’ חוסיין (על בסיס דרך 71)
אין תכנון מעבר לתוואי תמ"א 3
החברה הלאומית לדרכים
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
 
3. מסילות רכבת בנגב
פרויקט
מהות
זמינות סטטוטורית
גורם מבצע
הערות
חוצה ישראל ברכבת
עוקף ב"ש (להבים-שוקת-צומת הנגב)
קטעים דרך מס’ 6 21/ 2,3,4
תוכניות מתאר ארציות מפורטות מאושרות
חוצה ישראל
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
מסילת ערד
ב"ש - ערד
אין תכנון מעבר לתוואי בתמ"א 23
החברה הלאומית לדרכים
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
מסילת ירוחם
ב"ש - ירוחם
אין תכנון מעבר לתוואי בתמ"א 23
החברה הלאומית לדרכים
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
מסילת הערבה
רכבת נוסעים+מטען: נחל צין -אילת
אין תכנון מעבר לתוואי התמ"א 23
החברה הלאומית לדרכים
תכנון מפורט והפקעות באישור ועדת השרים
 
4. כבישים בנגב
פרויקט
מהות
זמינות סטטוטורית
גורם מבצע
הערות
6 דרום
שוקת נבטים
קטע 21/ 3
תוכנית מתאר ארצית מפורטת מאושרת
חוצה ישראל
תכנון מפורט והפקעות באישור שר התחבורה
6 דרום
נבטים – צומת הנגב
קטע 21/ 4
תוכנית מתאר ארצית מפורטת מאושרת
חוצה ישראל
תכנון מפורט והפקעות באישור שר התחבורה
 
 
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצטיינות הנשיא לשנת 2021
יוצאים לדרך: נבחר מתכנן לפארק הנחל – ’’הואדי’’
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור