נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > מדינת ישראל נגד סאלם טורק (אסיר)
10 לדצמבר 2009
מדינת ישראל נגד סאלם טורק (אסיר)
nBvflrrESaHV, 10/12/2009 - 19:01
סיכומו של דבר, הנאשם ירצה עונש מאסר כולל של 17 שנות מאסר בפועל. לצורך מניין תקופת המאסר תימנה תקופת שהייתו במעצר מיום ה- 14.9.05.
בפני הרכב כב’ השופטים:

י’ אלרון [אב"ד]

כ’ סעב

מ’ גלעד

בעניין:
1. מדינת ישראל

המאשימה

נגד

1. סאלם טורק (אסיר)

הנאשםגזר דין

השופט כמאל סעב:

עניינו של הנאשם מובא בפנינו (בפני הרכב שברובו חדש בהתאם להסכמת הצדדים. נזכיר כי ההרכב הקודם היה כב’ סגן הנשיאה השופט מנחם נאמן, השופט מנחם פנק לשטיין והשופט כמאל סעב), לשם קציבת עונשו בגין עבירת ההריגה, זאת לאחר שבית המשפט העליון ביטל את הרשעתו בעבירת רצח.

בגלגול הקודם הורשע הנאשם בעבירת רצח ונידון לעונש של מאסר עולם. בית המשפט העליון החליט לזכות את הנאשם ברוב דעות מעבירת הרצח ותחתיה להרשיעו בעבירת ההריגה, עבירה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, תשל"ז 1977. עוד הורשע הנאשם בנשיאת והובלת נשק, עבירה לפי סעיף 144(ב) רישא לחוק העונשין.

בקליפת האגוז אזכיר כי הנאשם הורשע בעבירה הנ"ל, עקב זאת שביום 13.9.05 ירה מספר יריות לעבר עדנאן עמאש, (להלן "המנוח") וגרם למותו. עובר למועד הנ"ל ובמהלך חודש ספטמבר 2005 פרץ סכסוך בין הנאשם למנוח.

לא בכדי קבע המחוקק עונש של 20 שנות מאסר בצד עבירת ההריגה. בדרך זו ביקש המחוקק להדגיש ולהמחיש את חשיבות עקרון קדושת החיים. לעיקרון חשוב זה נתן ביטוי במישורים שונים. כך, בבג"ץ 1067/08 עמותת נוער כהלכה" נ’ משרד החינוך (ניתן ביום 6.8.09) נאמר:
" .... נוכח הקשר הבל ינותק בין חינוכו של אדם לזהותו, הזכות לחינוך איננה מתמצית בהפקת ידע או ברכישתם של כלים פרגמאטיים לפתרונן של בעיות שונות. לכך ניתן ביטוי בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי ..... כלשונו:
" ....... (12) לחנך להכרה בקדושת החיים ולהנחיל תודעת בטיחות וזהירות לרבות בטיחות בדרכים.
עינינו הרואות, מטרות החינוך נוגעות לעולם התוכן ממנו הגיע התלמיד ולתרבותו, הן נוגעות למורשתו ולאורח חייו, ........".

גם במישור הפלילי מהווה עקרון קדושת החיים שיקול משמעותי בענישה. בית המשפט התייחס לכך בפסיקתו הגם שהדברים נאמרו בעבירה של הריגה בתאונת דרכים שבמהותה שונה במידה מסוימת מעבירת ההריגה במעשי אלימות שחומרתה רבה יותר ומקל וחומר כשהאלימות מבוצעת תוך כדי שימוש בנשק חם. המכנה המשותף לכל אלה הוא עקרון קדושת החיים, וכך נאמר:

"נדמה שקיימים שלושה כללים מנחים בסוגיית הענישה הראויה בעבירה של גרימת תאונת דרכים קטלנית ברשלנות. האחד, ראוי לגזור על נאשם עונש מאסר בפועל ופסילה מלנהוג לתקופה הולמת, הן בשל עקרון קדושת החיים והן משיקולי הרתעה." – ראו ע"פ 6755/09 ארז אלמוג נ’ מדינת ישראל (ניתן ביום 16.11.2009). אף במישור האזרחי קיבל עיקורן קדושת החיים משמעות חשובה – ראו ע"א 285/73 לגיל טרמפולין וציוד ספורט ישראל בע"מ נ’ אסתר נחמיאס פ"ד כ"ט (1) 63 (1974)

בית המשפט שב והדגיש את חשיבות עקרון קדושת החיים בע"פ 1448/05 קלמנטייב נ’ מדינת ישראל, (ניתן ביום 28.7.05). כב’ השופט א. לוי סבר כי יש להחמיר בענישה וכך כתב:

"נקיטתה של אלימות ליישובן של מחלוקות בכלל, ואלימות כה קיצונית בפרט, חייבה תגובה עונשית קשה וכואבת. למרבה הדאבה, ערעור זה הוא ראיה נוספת לנגע האלימות שפשה בחברה הישראלית ולזילות הגוברת בערך של קדושת החיים. אם מעשים מסוג זה היו בעבר נחלתם של עבריינים, הרי עתה חוטאים בהם רבים, וגם חלקם של בני הנוער לא נפקד מהם. תופעה קשה זו גרמה ומוסיפה לגרום לאובדן חיי אדם ולפציעתם של רבים, ואת המגפה הזו צריך להדביר גם בדרך התווייתה של מדיניות ענישה מחמירה. מנקודת השקפה זו, אין בעונש שנגזר למערער חריגה המצדיקה את התערבותנו, אדרבא, הוא מתחייב מנסיבות האירוע ומהצורך להרתיע את הרבים, ואם בדרך זו נמנע אובדן חייו ולו של אדם אחד, נאמר דיינו". (במקרה זה הוטל עונש של 17 שנות מאסר בשל הריגה על רקע מחלוקת כספית). (ההדגשות לא במקור - כ. ס.).

בע"פ 3547/04 מון נ’ מדינת ישראל, (ניתן ביום 3.11.04), כתב כב’ השופט ג’ובראן בהתייחסו לנגע האלימות ההולך וגואה במקומותינו:

"לצערנו, מקרי אלימות קשים דוגמת המקרה שלפנינו הפכו להיות לתופעה נפוצה מאד בחברתנו בשנים האחרונות ושומה על בתי המשפט לנקוט מדיניות ענישה חמורה במקרים כגון אלה, על מנת לעמוד בפרץ זה ולהילחם בתופעה חמורה ומדאיגה זו". (בעניין הנ"ל נדחה ערעור על גזר דין בו הוטל עונש של 18 שנות מאסר, מהן 16 שנות מאסר בפועל בגין עבירת הריגה בסכין).

בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דין בו הוטל העונש המרבי בגין הריגה. בפסק הדין מפרי עטו של כב’ השופט טירקל נאמר שנקודת המוצא בעבירת הריגה היא שייגזר העונש המרבי וממנו יש להפחית לפי הנסיבות, וכך הוא כתב:

"...רבו העבריינים, נגע האלימות פשה בבתינו וברחובותינו, הסכין נשלפת ודוקרת בשל מחלוקות של מה בכך ואף בשל התלהטות יצרים רגעית שלא קדם לה ריב כלשהו. העבירה של שפיכות דמים - שהיא משבע מצוות בני נוח ומשלושת העבירות שעליהן "ייהרג ולא יעבור" - הייתה כמעט לדבר יום ביומו. אך למותר להרבות בדברים על חומרתה של עבירה זאת ודיינו במקצת דבריו של הרמב"ם במשנה תורה: "אף על פי שיש עונות (הכוונה ל"עוונות" - י.ט.) חמורין משפיכות דמים אין בהם השחתת ישובו של עולם כשפיכות דמים, אפילו עבודה זרה ואין צריך לומר עריות או חילול שבת אינן כשפיכות דמים, שאלו העונות הן מעבירות שבין אדם להקב"ה אבל שפיכות דמים מעבירות שבינו לבין חבירו, וכל מי שיש בידו עון (הכוונה לעוון - י.ט.) זה הרי הוא רשע גמור" (רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת נפש, פ"ד, ה"ט). כאשר זה המצב, אין אנו פטורים עוד מלהתוות קוים לרמת הענישה הראויה שבגדרם יש לנקוט בגישה המחמירה, לאמור בגישה הרואה בעונש המירבי את נקודת המוצא; שממנו מפחיתים לפי נסיבות המקרה, נסיבותיו האישיות של העבריין, תדירותה או נדירותה של העבירה, הרתעת עבריינים בכוח ועצמת הסלידה ושאט הנפש של החברה. כאן, בבואנו לשקול את משקלם היחסי של כל אחד מאלה, יש לייחס משקל כבד במיוחד לשני האחרונים" (ע"פ 1456/01 חדד נ’ מדינת ישראל, פ"ד נו(1) 609, 614 (2001)) ראו גם דברי כב’ השופט קדמי בע"פ 2620/93 מ. י. נ’ פלוני פ"ד מט (3) 1.

האלימות על סוגיה ובוודאי אלימות תוך שימוש בנשק חם מבטא את חוסר האכפתיות, האפאטיות והבוז לערך קדושת החיים. לעניין האלימות נאמר בע"פ 11039/04 מדינת ישראל נ’ לילאי (ניתן ביום 21.4.05):

"על הענישה בגילויי אלימות של צעירים השלובים בשימוש בכלי משחית לבטא מסר הרתעתי ברור וחד-משמעי שיהא בו כדי לתרום לביעורה של תופעה קשה זו הפוקדת את החברה הישראלית לעיתים מזומנות מדי. מעשי פגיעה בגוף ואף המתה ללא פשר, ללא טעם וללא עילה חייבים בהוקעה חד-משמעית של רשויות אכיפת החוק לסוגיהן, ויש הכרח להתמקד בתופעה מסוכנת זו המשחיתה את החברה ומטמיעה בה יצרי ומעשי אלימות התובעים קרבנות בנפש". (בערעור החמיר בית המשפט בעונש).

כשדברים אלה נגד עינינו ובטרם נקבע את העונש הראוי, נציין כי הנאשם בן 31 שנים, רווק, מצוי בתנאי מעצר מזה מספר שנים. בדברו אלינו ציין הנאשם כי בעת התרחשות המקרה הוא היה בן 27 שנים, במהלך שנות המעצר הפנים את חומרת המעשה והתוצאה וביקש להקל בדינו.

המאשימה ביקשה מבית המשפט להטיל את העונש המתקרב לעונש המרבי ואף להטיל עונשים מצטברים על העבירות האחרות של נשיאת והובלת נשק ולהפעיל את עונש המאסר המותנה בן 12 חודשים שהוטל על הנאשם בת. פ. 243/03 (מחוזי חיפה), במצטבר לכל העונשים.

הסנגור המלומד סבור כי העונש שהוטל על הנאשם בגין עבירות הנשק הוא עונש חלוט עליו לא הוגש ערעור והוא לא שונה בפסק דינו של בית המשפט העליון. לטענתו, תפקידו של בית המשפט בשלב זה הוא לקצוב את העונש בגין עבירת ההריגה, בה הורשע הנאשם לאחר שזוכה מעבירת הרצח עליה נידון למאסר עולם, עונש שבוטל עם זיכויו מעבירה זו. חלקו של פסק הדין של בית המשפט המחוזי שדן בעבירות הנשק והפעלת המאסר המותנה, שריר וקיים ומעולם עליו לא הוגש ערעור והוא אף לא שונה, כך שאין לבית משפט זה בשלב הזה את הסמכות לשנותו, מכאן שעתירת המאשימה לצבור את העונשים האלה לעונש שיוטל על הנאשם בעבירת ההריגה, חסרת כל בסיס חוקי ואין לקבלה.

דעתי אינה כדעת הסנגור בעניין הנ"ל.

שיקולי בית המשפט שהרשיע בעבירת רצח והטיל עונש מאסר עולם ועונשים נוספים, אם זה בגין עבירות נוספות ואם זה בעקבות הפעלת מאסר מותנה התלוי ועומד נגד אותו נאשם, יכולים להיות שונים משיקוליו בהטילו עונש קצוב בגין עבירת הריגה.

לדעתי החשוב מכל הוא, שלאחר ביטול ההרשעה ברצח, כל גזר הדין מתבטל ולא רק עונש מאסר העולם. אין לקבל את הטענה כי חלק אחד של גזר הדין מתבטל, קרי, עונש מאסר העולם בגין עבירת הרצח והחלק השני, שקבע את העונש בגין העבירות האחרות, נשאר על כנו והופך לעונש חלוט.

לטעמי, מצווה בית המשפט גם בגלגול השני, הגלגול הזה, לשוב ולהפעיל את שיקול דעתו לא רק בקציבת העונש בגין עבירת ההריגה אלא גם בגין העבירות האחרות בהן הורשע הנאשם, לרבות אופן הפעלת עונש מאסר מותנה. על כן, הייתי מציע לדחות את טענות הסנגור בעניין זה.

אני סבור כי עם קבלת הערעור בגין ההרשעה בעבירת הרצח והמרתה בעבירת הריגה, מתבטל מאליו גזר הדין ועל בית המשפט לשוב ולדון בטענות הצדדים לעונש, ולקבוע מה העונש הראוי לנאשם שבפנינו בהתאם לנסיבות ולהכרעה בערעור.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים לקולא ולחומרא, עיינתי בפסיקה שהוגשה ואליה הפנו הצדדים, אני מציע להטיל על הנאשם את העונשים הבאים:

בגין עבירת ההריגה - עונש של 18 שנות מאסר, מתוכן 16 שנות מאסר בפועל שמניינן מיום מעצרו והיתרה תהיה על תנאי לשלוש שנים לבל יעבור עבירות אלימות מסוג פשע.

בגין עבירות הנשק - שנתיים מאסר בפועל, שירוצה בחופף עם העונש שהוטל בגין עבירת ההריגה. זאת משום שמדובר באירוע אחד שנמשך פרק זמן לא ארוך, הגם שחוות הדעת של מז"פ התייחסה לקליעים שנמצאו בזירה ולא לאקדח עצמו בו בוצעה העבירה, וכן שנת מאסר על תנאי ולמשך 3 שנים לבל יעבור עבירות נשק בהן הורשע.

עוד אציע, להורות על הפעלת המאסר המותנה בן 12 חודשים שהוטל עליו בבימ"ש מחוזי חיפה בת. פ. 243/03 במצטבר לעונש הנ"ל.

מכאן שיהיה על הנאשם לרצות עונש מאסר בפועל של 17 שנות מאסר מיום מעצרו 14.9.05.כ. סעב, שופט

י’ אלרון [אב"ד]:

אני מסכים לתוצאה אליה הגיע עמיתי השופט כ’ סעב.


י. אלרון, שופט
[אב"ד]


מ’ גלעד:
אני מסכים לתוצאה אליה הגיע עמיתי השופט כ’ סעב.


מ. גלעד, שופט
אשר על כן, הוחלט כאמור בחוות דעתו של כב’ השופט כ’ סעב, לגזור על הנאשם את העונשים כדלקמן:

א. בגין עבירת ההריגה - עונש של 18 שנות מאסר, מתוכן 16 שנות מאסר בפועל והיתרה תהיה על תנאי לשלוש שנים לבל יעבור עבירות אלימות מסוג פשע.

ב. בגין עבירות הנשק - שנתיים מאסר בפועל, שירוצה בחופף עם העונש שהוטל בגין עבירת ההריגה. וכן שנת מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור עבירות נשק בהן הורשע.

ג. הפעלת המאסר המותנה בן 12 חודשים שהוטל על הנאשם בת. פ. 243/03 (המחוזי חיפה) וזאת במצטבר לעונש הנ"ל.

סיכומו של דבר, הנאשם ירצה עונש מאסר כולל של 17 שנות מאסר בפועל.

לצורך מניין תקופת המאסר תימנה תקופת שהייתו במעצר מיום ה- 14.9.05.

זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום.

ניתן והודע היום, כ"ג כסלו תש"ע, 10 דצמבר 2009, בנוכחות באי כוח הצדדים והנאשם.י’ אלרון, שופט
[אב"ד] כ’ סעב, שופט מ’ גלעד, שופט
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
זה רק אני והמכונית שלי – 3 עובדות על תאונה עצמית
מצדיעים ל- 2,932 חיילי וחיילות המילואים מהמושבה
הרוג ופצועים בתאונה בכניסה לזכרון-יעקב
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור