גפן יו-טיוב
 
ראשי
אודות
חדשות
קהילה
מדורים
אירועים
לוח גפן
צרו קשר
קהילה
נוער
חינוך
ספורט
חדשות
תרבות ואומנות
אוכל
שונות
גוף נפש ומה שביניהם
מסורת
אפליקציות
נדל"ן
סטיילינג
פרי הגפן - עסקים
גפנונית מדווחת
צרכנות חכמה
בריאות ואיכות חיים
לא שומרים בבטן
טורים
זרקור
פרסם אצלנו
|
המייל האדום
טלפון: 04-6399917
פקס: 04-6392430
הצג כתבות לפי האיזור שלי
תנאי שימוש

 כללי

אתר עיתון "גפן" (להלן - "האתר") מברך אתכם על בחירתכם להשתמש בשירותיו. האתר מציע דרך רשת האינטרנט מידע ותכנים שפורסמו בעיתון ’גפן’, מידע ושירותים נוספים בתחומים שונים וגם תכנים נוספים הייחודיים לאתר (להלן - "השירותים"). השירותים המוצעים באתר כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש. 

תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר אולם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

 

הגדרות

"האתר" - אתר עיתון ’גפן’,  לרבות הדומיין www.gfn.co.il

"החברה" - גפן 79 בע"מ.

"תוכן" או "מידע" - כולל מידע המוצג באתר בכל מדיה, בין היתר, במילים, בציורים, בתמונות, בשרטוט או ברישום, ולרבות העיצוב, העיבוד, העריכה, ההפצה ודרך ההצגה של הנ"ל. למשל אך מבלי למעט מן האמור לעיל, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, מאגר נתונים, תו, סימן, סמל, צלמית וכיוצ"ב.

"המשתמש" או "הגולש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הנכנס לאתר, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות מחשב ו/או כל אמצעי אחר, לרבות מחשבי כף יד, תקשורת סלולרית וכיוצ"ב, כפי שיתעדכנו ויכנסו לשימוש מדי פעם. 

"תכני ו/או מידע המשתמשים" - כל התכנים והמידע, כהגדרתם שלעיל, אשר נכתבו ו/או הועלו ו/או הוכנסו לאתר בצורה כלשהי על ידי המשתמשים ולא על ידי החברה.   

 

תנאי השימוש באתר

 

1. תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין החברה לבין כל גולש המשתמש בשירותי האתר. זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד, למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.

 

2. השימוש באתר ובתכניו יהא כמו שהם (AS IS), החברה לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או מטרותיו, ולא תהא לאף משתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. לפיכך, ייעשה השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

3. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל, בין היתר, כתבות, ידיעות, נתונים שונים וכיוצ"ב. מידע זה מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומו משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה. לפיכך, מומלץ לבצע בדיקה עצמאית מקיפה קודם להסתמכות על כל מידע כאמור.

 

4. כמו כן, החברה אינה אחראית לנכונות התוכן והמידע המתפרסם באתר, ולתוכן ההודעות, המודעות והמידע המסחרי המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. פרסומם באתר אינו מהווה המלצה או הבעת דיעה של החברה לגבי נכונותם ו/או אמינותם ו/או כדאיותם, ולעניין השימוש בהם.

 

5. החברה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר על ידי צדדים שלישיים ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר באמצעות קישור אינטרנט ו/או בכל דרך אחרת. כמו כן, החברה אינה אחראית לטיבם, נכונותם, אמינותם, מוסריותם וחוקיותם של אתרים ושל תכנים אליהם ניתן להגיע באמצעות קישור דרך האתר.  

 

6. באשר למידע שיווקי ופרסומי המתפרסם באתר, האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

 

7. כל המפרסם באתר, מצהיר ומסכים כי תכנים המכילים פרסום, יעודכנו, יוחלפו ו/או יימחקו על פי הסיכום בין החברה למפרסם. התחייבות החברה בגין הפרסום תהא אך ורק על פי הסיכום בכתב בין החברה למפרסם.

 

8. בנוסף, החברה לא תהא אחראית לאף נזק שייגרם כתוצאה מקישור אל האתר ו/או מהצגה או פרסום של שירותים ו/או תכנים המתפרסמים באתר בכל דרך אחרת. כל המציג ו/או המפרסם שירותים ו/או תכנים אלה, יהא אחראי באופן מלא ובלעדי לתוצאות ההצגה או הפרסום, וישפה את החברה בגין כל נזק שייגרם לה עקב כך.

 

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את אספקת השירותים ו/או התכנים באתר או חלק מהם, לחסום, באופן מלא או חלקי, את הגישה לאתר, לבצע שינוי בתוכן ו/או באופן ההצגה של המידע והשירותים באתר, וזאת, אף ללא הודעה מראש למשתמש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה של נקיטת פעולה כאמור על ידי החברה, לא תישמע כנגד החברה אף טענה ו/או דרישה מצד המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר.

 

10. כל התכנים המפורסמים באתר עלולים להימחק כעבור זמן מה ממועד פרסומם. לפיכך, החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או המידע המפורסמים באתר, ימשיכו להתפרסם בו גם בהמשך.

 

11. אין החברה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר והמידע המתפרסם יהיו חסינים לחלוטין מפני פריצות לא חוקיות, כי השירותים יינתנו ללא הפרעה ו/או הפסקה, והיא לא תהא אחראית לכל פרסום מידע זדוני, נזק, תקלה, קלקול, ליקוי או כשל. כל הנזקים שייגרמו למשתמש עקב שימוש באתר, הן נזקים ישירים והן עקיפים, לרבות עוגמת נפש, יהיו באחריות המשתמש ויחולו עליו בלבד.

 

12. כל המשתמש באתר מתחייב כדלקמן:

 

12.1 לא לבצע באתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, או למכור פריט מפריטי המידע, ו/או השירותים שמקורם באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, ולהימנע מניסיון לאסוף מידע על האתר באמצעות תוכנות מחשב. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.2 לא להתחזות לכל אדם אחר ו/או לפרסם תכנים שאינם בשם אומרם. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק בשל פרסום כאמור.

12.3 לא לבצע קישור אל האתר ו/או אל אחד מדפיו ו/או תכניו, מאתרים המנוגדים לחוק, שאינם מוסריים, או המעודדים פעילות מנוגדת לחוק. כמו כן, לא לבצע קישור כאמור אלא למטרת שימוש פרטי, ובאופן שהקישור יאפשר לצפות ולהשתמש באתר, בשירותיו, ובמידע המתפרסם בו באופן זהה לשימוש ולצפיה בו במסגרת האתר. החברה רשאית להורות על חסימת והפסקת כל קישור כאמור שיהא אל האתר.

12.4 לא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולת ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר. לא לשלוח דואר זבל ולא לנסות למסור מידע או להציע שירותים שהמשתמשים ו/או החברה אינם מעוניינים בהם.

12.5 להימנע לחלוטין מכל אחת מהפעולות שלהלן: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדתם, מסירת מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת ו/או קישור לתכנים מיניים ו/או פורנוגרפיים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות משתמשים אחרים ו/או יגרמו להם נזק.

12.6 לא לבצע ולא לאפשר ביצוע של שיתוף קבצים האסור על פי החוק, לא להעביר מידע ו/או לגרום בדרך כלשהי להפרה של זכויות קניין של גורם כלשהו ולא לפרסם פרסומים אסורים.

12.7 לא להעלות שום תוכנות ו/או ישומי מחשב מזיקים ו/או פוגעניים, לא לפגוע באתר מבחינה טכנית ולא לשבש את פעילותו מכל בחינה שהיא.

12.8 ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש.

 

13. החברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שינהג בניגוד לתנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

 

14. כמו כן, כל משתמש אשר יפר את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, יחויב לשלם לחברה פיצוי מוסכם, בסך של 1,000 ש"ח לכל סימן בגינו בוצעה ההפרה, על פי העניין, וזאת, מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכויותיה של החברה. לעניין זה, סימן הינו אות ו/או רווח בין אותיות ומילים. הפיצוי בגין כל מילה יהא על פי מספר סימניה.

 

15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, ללא הסכמת המשתמש, ועל המשתמש מוטלת חובה לבדוק את תנאי השימוש בכל פעם שהוא עושה שימוש באתר. 

 

תנאי השימוש בפורום ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

 

16. בין השירותים הניתנים באתר, מאפשרת החברה למשתמשים להוסיף תכנים ומידע משל עצמם - ראה הגדרת תכני ומידע המשתמשים שלעיל. כך למשל, כתיבת תגובות על תכנים המתפרסמים באתר (להלן - "טוקבק"), השתתפות באופן פעיל בפורומים המתפרסמים באתר מעת לעת בנושאים שונים (להלן - "הפורומים"), ועיון בתגובות ובהודעות שמפרסמים גולשים אחרים באתר.

 

17. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות הטוקבקים ו/או הפורומים, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש בעניין זה.

 

18. המשתמש מצהיר ומודע לעובדה כי ההודעות והטוקבקים המתפרסמים על ידי משתמשים אחרים נמסרים לאתר על ידי המשתמשים האחרים, ומתפרסמים באתר כמו שהם (AS IS), מבלי שהחברה יכולה לבדוק את נכונותן, אמינותן, דיוקן או מהימנותן, ולפיכך, החברה לא תהא אחראית כלפי אף גורם שנפגע מהם או שבוחר להסתמך עליהם, אלא המשתמש.

 

19. מבלי למעט מהאמור לעיל, תקף הדבר במיוחד לגבי פרסומים המתפרסמים על ידי מי שנחזה להיות איש מקצוע הנותן עצות במסגרת האתר.

 

20. משכך, החברה אינה אחראית כלל לתכני ומידע המשתמש, אמינותם ומהימנותם, דיוקם ו/או לקבצי מחשב שייכללו בהם, השפעת פעולתם של קבצי מחשב כאמור, ולכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי בשל תכני המשתמש. האחריות בגין כל הנ"ל תהא על השולח ועליו בלבד, על כל המשתמע מכך.

 

21. כל המפרסם באתר, מודע לעובדה כי הפרסום יהא פומבי, חשוף וגלוי לכל משתמשי האתר, ולפיכך, יש לנהוג משנה זהירות בכל פרסום כאמור. לעניין זה, לא תישמע כל טענה מצד משתמש בגין פומביות פרסום שבחר להעלות לאתר.

 

22. אם יובא לידיעת החברה כי בוצע ניצול לרעה של אפשרויות הפרסום באתר, למשל בפרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, תכנים אשר על פניהם וללא הפעלת שיקול דעת משפטי נחזים כלא חוקיים וכד’, מודע ומסכים המשתמש כי החברה תהא רשאית למחוק, לשנות ו/או לתקן כל הודעה, תגובה, טוקבק וכיוצ"ב, המתפרסמים באתר, על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדיים, ומבלי שתוטל עליה חובה לתת על כך הודעה מראש למשתמש. בנוסף, תוכל החברה להגביל ו/או למנוע מאותו משתמש קבלת שירותים נוספים באתר.

 

23. בנוסף לכל האמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתכני הגולשים ו/או למחוק אותם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר, בחלוף תקופה ו/או בעקבות הפרה מצד המשתמש. לעניין זה, החברה רשאית להסיר תכנים ו/או לא לאפשר את פרסומם ואינה מתחייבת לנמק. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע את תקופת הזמן במהלכה יישאר הפרסום באתר, והיא מתחייבת לנהוג בהגינות ובאופן דומה כלפי פרסומים דומים.

 

24 .חל איסור על המשתמש להעלות לאתר הודעות, תגובות ו/או טוקבקים אשר עלולים לפגוע בפעילות החברה ו/או לגרום לה לנזקים, ולפיכך, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות לאתר כמפורט להלן:

 

כל פרסום אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור לרבות פרסום  טורדני, מעליב, משמיץ, עוין או פוגע, העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור, הן לציבור היחידים והן לציבור ככלל או קבוצות מסוימות בציבור; כל פרסום הפוגע בשמה הטוב או במוניטין הטוב של החברה ו/או של העיתון שבבעלותה ו/או של האתר, וכל פרסום העלול לפגוע במשתמשי האתר, בשמם הטוב ו/או במי מטעמם; הצפות; כל תוכנת מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), על כלל צורותיו וגלגוליו השונים; כל פרסום שקרי ומסולף; כל פרסום המפר הוראות כל דין ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים; כל חומר גזעני או פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם; כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; כל חומר מסחרי בעל אופי פרסומי אלא אם התקבלה הסכמת החברה מראש ובכתב; כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו; כל חומר שאינו מוסרי; כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

 

25. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתכני הגולשים המועלים על ידו והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה מכל אחריות לכך.

 

26. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכני הגולשים המועלים על ידו.

 

27. החברה אינה יכולה לדעת אלו תגובות יתקבלו לתכני המשתמש, אם בכלל, מי יגיב להם וכיצד. משכך, החברה אינה אחראית לתגובות שיפורסמו במסגרת הפורומים ו/או הטוקבקים ו/או אשר יישלחו אל המשתמש, או לכל תוצאה הנובעת מפרסום תכני המשתמש. החברה אף לא תהא אחראית לכל שימוש, מכל סוג שהוא, שיעשה גורם כלשהו בתכני המשתמש.

 

28. המשתמש מצהיר ומודע לעובדה כי החברה תהא רשאית לנקוט כנגד כל משתמש הפועל בניגוד להוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה, בין היתר, רשאית החברה להעביר את פרטי המשתמש לכל אדם ו/או גוף אחר, וזאת, מבלי שהדבר ייחשב לפגיעה בפרטיות של המשתמש.

 

 קניין רוחני

 

29. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע, זכויות ההפצה, תוכנו של האתר, עריכתו, עיצובו וסימניו המסחריים, שייכים באופן בלעדי לחברה ו/או לצדדים שלישיים שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. לפיכך, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני קבוע, בכל צורה שהיא, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

 

30. למרות האמור לעיל, כל מידע המתפרסם על ידי המשתמש נותר בבעלות אותו משתמש, אשר בעצם הפרסום, מצהיר כלפי החברה כי הינו בעל זכויות הקניין בפרסום, וכי הוא רשאי להפיצו דרך אתר החברה. עם הפרסום, מצהיר המשתמש כי הוא מעניק לחברה רישיון חינם לפרסם, להפיץ, לשכפל ולשווק את המידע שפורסם על ידו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שתמצא לנכון, בהיקפים ולתקופת הזמן כפי שיוחלט על ידה באופן בלעדי. 

 

מדיניות הפרטיות

 

31. חלק מן השירותים המוענקים במסגרת האתר דורשים רישום של המשתמש לאתר, במסגרתו נדרש המשתמש למסור מספר פרטים אישיים. יודגש, כי המשתמש אינו חייב למסור את הפרטים הנדרשים, ואולם, מבלי למסור את הפרטים לא יוכל המשתמש לסיים את הליך ההרשמה ומאידך לא יוכל להשתמש בשירותים האמורים.

 

32. כל הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש יישמרו במסגרת מאגרי המידע של החברה.

 

33. החברה מתחייבת שלא להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש מלבד לצורכי האתר. בין היתר: בכדי לאסוף מידע לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו; בכדי לאפשר למשתמש גישה לשירותי האתר השונים, ובכללם לאפשר למשתמש לפרסם מידע ותוכן מטעמו; בכדי ליצור קשר עם המשתמש במידת הצורך; ולכל מטרה אחרת הנדרשת לצורכי האתר בכפוף לתנאי שימוש אלה בכלל למדיניות הפרטיות בפרט.

 

34. החברה תוכל להעביר נתונים אודות המשתמש לצדדים שלישיים, ובתנאי כי לא יועברו פרטים מזהים, אשר יזהו את המשתמש באופן אישי.

 

35. למרות האמור לעיל, ועל אף העובדה שהחברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטים מזהים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, החברה תהא רשאית להעביר את הפרטים המזהים האישיים של המשתמש במספר מקרים, בין היתר: אם תהא החברה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; בכל מקרה בו המשתמש יעשה שימוש בשירותים ו/או בתכנים של צד שלישי ו/או משותפים של החברה ושל צד שלישי במסגרת האתר, תוכל החברה להעביר את הפרטים לאותו צד שלישי; בכל מקרה בו ייעשה ארגון מחדש של פעילות החברה במסגרת גוף אחר תוכל החברה להעביר את הפרטים לאותו גוף; בכל מקרה בו המשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לכל דין; לצורך בירור כל תביעה, טענה, הליכים משפטיים ו/או כל מחלוקת אחרת בין המשתמש לחברה; בכל מקרה בו תהא החברה סבורה כי יש צורך לעשות שימוש מיידי בפרטים אלה בשל למנוע נזק חמור.

 

36. ידוע למשתמש כי באתר קיימות מערכות אבטחת מידע סבירות בהתאם למקובל. יחד עם זאת, המשתמש מודע לעובדה כי קיים חשש תמידי כי גורם זר יצליח לבצע חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה, ולפיכך, החברה אינה מתחייבת כי מאגריה יהיו חסינים לחלוטין בפני חדירות בלתי רצויות אלה. לאור האמור לעיל, לא תישמע כל טענה של המשתמש במקרה כאמור.

 

37. החברה תוכל לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת שתחפוץ בכך. בכל מקרה של שינוי מהותי הרלוונטי לגבי מידע פרטי שנמסר על ידי המשתמשים, תפרסם על כך החברה הודעה בעמוד הבית באתר.

 

כללי

 

38. החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר ו/או לחסום כל אפשרות גישה של המשתמש לאתר אם לא יעמוד בתנאי שימוש אלה. במקרה זה, גם תהא החברה רשאית למסור את פרטיו המזהים של המשתמש כפי שצוין לעיל.

 

39. כמו כן, במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או במקרה של תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלפי החברה בגין פרסומים ו/או פעולות מכל סוג שהוא שביצע המשתמש דרך ו/או באמצעות האתר, יהא על המשתמש לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, או מי מטעמם, בגין כל הפסד, נזק, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אם ידרשו לכך - עקב האמור לעיל.

 

40. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק חוקי ודיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים באזור חיפה או תל אביב, לפי בחירת התובע.

 

41. מוסכם בזאת, בין החברה למשתמשים כי תקופת ההתיישנות המוסכמת, לעניין ביצוע פרסום כלשהו, במהלכה יוכל משתמש להעלות טענה ו/או דרישה כלשהי מהחברה תהא 6 חודשים. המשתמש מתחייב שלא להפנות כל דרישה ו/או טענה כנגד החברה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. באשר לפרסום החוזר על עצמו, תחל תקופת ההתיישנות ביום תחילת הפרסום המקורי. הוראות סעיף זה, המהווה חוזה נפרד בכתב בין הצדדים, תגברנה על כל הוראת דין אחר.

 

42. בנוסף לכל האמור לעיל, במידה והחברה ו/או מי מטעמה ייתבעו על ידי צד שלישי כלשהו, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, תהא החברה רשאית לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי.

 

43. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תנאי שימוש אלה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהם, באופן מלא או חלקי, לכל צד הקשור לחברה, וזאת, ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך.  בכל שאלה ו/או הבהרה בעניין האתר ו/או תנאי השימוש בו ניתן לפנות למערכת עיתון ’גפן’ דרך כתובת הדואר האלקטרוני:  gfn@gfn.co.il        

 

בתים ונכסים
דרושים
מטפלות ובישולים
גנים ומשפחתונים
שעורים וחוגים
מחשבים
הדברה וגינון
אחר
כל הזכויות שמורות © גפן 1979 בע"מ. תנאי שימוש